Mūsų misija:

- ugdyti ir palaikyti šeimas, remiantis katalikiškos moralės principais.

Misiją ir visus savo uždavinius  įgyvendiname laikydamiesi šių nuostatų:

„Santuokos sakramentas yra Kristaus ir Bažnyčios vienybės ženklas. Sutuoktiniams jis suteikia malonę mylėti vienas kitą tokia meile, kokia Kristus pamilo savo Bažnyčią; tad sakramento malonė žmogišką sutuoktinių meilę daro tobulesnę, sustiprina jų nesuardomą vienybę ir juos pašventina kelyje į amžinąjį gyvenimą" (KBK 1661).

„Vaikai kaip dovana ir įpareigojimas yra pamatinė tėvų užduotis. Ji ne visada atrodo labai pelninga, tačiau yra svarbesnė už profesiją, malonumus, visuomeninę padėtį" (Popiežiškoji šeimos taryba, Žmogaus lytiškumo tiesa ir reikšmė).

„Tėvai yra pirmieji ir pagrindiniai savo vaikų auklėtojai, ir šioje srityje jų kompetencija principinė: jie auklėtojai, nes jie - tėvai" (Jonas Paulius II). Kiti asmenys ar institucijos gali tėvams pagelbėti pagal papildomumo principą.